𝐕𝐎𝐂𝐎 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫

𝐕𝐎𝐂𝐎 𝐖𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫!
Nhiều webinar với chủ đề khá hay liên quan đến composite, đặt đê từ các speakers của VOCO chia sẻ, Quý bác sĩ có thể đăng ký tham dự nhé. 

Hoàn toàn miễn phí!
**Ngôn ngữ trình bày: Tiếng Anh

Lịch webinar và link đăng ký như sau:

𝟏. 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐚𝐦 𝟏𝟎𝟏
Thời gian: Tue, Apr 28, 2020 3:00 PM – 4:30 PM
Link đăng ký: https://register.gotowebinar.com/regis…/6971423096000416012…

𝟐. 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐮𝐫 𝐒𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐚𝐧𝐝 𝐍𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥 𝐋𝐚𝐲𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠
Thời gian: Tue, Apr 28, 2020 5:00 PM – 6:30 PM
Link đăng ký: https://register.gotowebinar.com/regis…/1162009374315856140…

𝟑. 𝐌𝐢𝐧𝐢𝐦𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐈𝐧𝐯𝐚𝐬𝐢𝐯𝐞 𝐂𝐨𝐬𝐦𝐞𝐭𝐢𝐜 𝐃𝐞𝐧𝐭𝐢𝐬𝐭𝐫𝐲 𝐏𝐚𝐫𝐭 𝟐
Wed, Apr 29, 2020 3:00 PM – 4:30 PM
Link đăng ký: https://register.gotowebinar.com/regis…/3453507055276707086…

𝟒. 𝐂𝐮𝐬𝐩 𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭 𝐭𝐞𝐜𝐡𝐧𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐞𝐫𝐢𝐨𝐫 𝐭𝐞𝐞𝐭𝐡 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐦𝐨𝐯𝐢𝐬𝐜𝐨𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐞 
Thu, Apr 30, 2020 9:00 PM – 10:15 PM
Link đăng ký: https://register.gotowebinar.com/regis…/1653096347145693452…

Từ Seadent Dental Supply

Gửi phản hồi